Lietošanas noteikumi | StarStyle
     Valūta    EUR
 (0) 
Pirkumu grozs

 

StarStyle Lietošanas Noteikumi

 

Laipni lūgti StarStyle tīmekļa vietnē („Vietne). Lūdzu, pārskatiet zemāk uzskaitītos pamatnoteikumus, kas ir attiecināmi uz šīs vietnes izmantošanu un produktu iegādi tajā. Izmantojot vietni, Jūs piekrītat sekot un būt saistīts ar šiem noteikumiem („Vienošanās).
 
VISPĀRĪGI
 
Laika gaitā mēs varam mainīt uz Vietnes izmantošanu attiecināmos noteikumus. Izmantojot Vietni pēc šādu izmaiņu veikšanas, Jūs piekrītat sekot un būt saistīts ar šiem noteikumiem un jebkurām tajos veiktajām izmaiņām. Laika gaitā mēs var izmainīt, pārvietot, dzēst vai papildināt mūsu Vietnes atsevišķas daļas. 
 
LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI
 
Ar šo Jūs apliecināt, ka saprotat un pieņemat, ka visa informācija, dati, teksts, programmatūra, mūzika, skaņas, fotogrāfijas, grafiskie elementi, audio, video vai cita veida Vietnē attēlotais materiāls (kopīgi saukts par „Saturs”) pieder StarStyle. Izņemot vietas, kur tas skaidri norādīts savādāk, nevienu minētā materiāla daļu nedrīkst reproducēt, izplatīt, pārpublicēt, lejupielādēt, attēlot, publicēt, pārraidīt vai kopēt jebkādā formā un ar jebkādiem līdzekļiem, pirms nav saņemta iepriekšēja atļauja no StarStyle un/vai no attiecīgā licences devēja. Atļauja tiek dota demonstrēt, kopēt, izplatīt un lejupielādēt materiālus no Vietnes tikai personīgām, nekomerciālām vajadzībām, ja materiāli netiek nekādā veidā modificēti un tiek paturētas visas materiālu oriģinālos redzamie autortiesību un īpašumtiesību paziņojumi. Ar šo bez StarStyle skaidras rakstiskas atļaujas ir aizliegts augšupielādēt jebkuru Vietnē pieejamo materiālu uz cita servera. Jebkura šo noteikumu ietvaros sniegtā atļauja tiek automātiski pārtraukta bez iepriekšēja paziņojuma, ja kāds no iepriekš minētajiem noteikumiem tiek pārkāpts. Šādas atļaujas spēkā esamības pārtraukšanas gadījumā, Jūs piekrītat nekavējoties iznīcināt jebkurus lejupielādētos un/vai izdrukātos materiālus. Jebkura neautorizēta Vietnē pieejamo materiālu izmantošana var tikt uzskatīts par vietējo un/vai starptautisko autortiesību likumdošanas, privātumu un publicitātes likuma, kā arī komunikāciju noteikumu un statūtu pārkāpums. StarStyle var saturēt erotiska satura attēlus.Apskatīšana atļauta personām, kas sasniegušas 18 gadu vecumu.
 
PREČU ZĪMES
 
„STARSTYLE” ir reģistrēta preču zīme, pakalpojumu zīme, un/vai DIABELLA SIA uzņēmuma nosaukums. Visas citas Vietnē atrodamās preču zīmes, pakalpojumu zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. StarStyle ar šo atsakās no jebkādām īpašumtiesību interesēm attiecībā uz jebkurām citām preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm un tirdzniecības nosaukumiem. Šo zīmju lietojums ir aizliegts pirms nav saņemta iepriekšēja rakstiska piekrišana no StarStyle puses, izņemt gadījumus, kur tas ir nepieciešams, lai precīzi identificētu StarStyle produktus vai pakalpojumus.
 
LIETOTĀJU KOMENTĀRI, ATSAUCES UN CITI IESNIEGTIE MATERIĀLI
 
Visi komentāri, atsauces, ieteikumi, idejas un citi izpaustie, iesniegtie materiāli, kas iesniegti vai piedāvāti StarStyle Vietnē, ar Vietnes starpniecību vai citādi izpausti, iesniegti vai piedāvāti attiecībā uz Vietnes izmantošanu (kopīgs saukti par „Komentāriem”) būs un paliks StarStyle īpašums. Šāda Komentāru iesniegšana, izpaušana vai piedāvāšana sniegs StarStyle tiesības, īpašumtiesības un intereses uz visām uz Komentāriem attiecināmajām autortiesībām un intelektuālā īpašuma tiesībām. Tādējādi StarStyle vienpersoniski piederēs minētās tiesības, īpašumtiesības un intereses, un StarStyle nebūs ierobežots attiecībā uz šo Komentāru izmantošanu komerciālā vai kādā citā veidā. StarStyle nebūs par pienākumu (1) ievērot konfidencialitāti attiecībā uz šādiem komentāriem; (2) maksāt lietotājiem jebkādu kompensāciju par jebkuriem komentāriem; vai (3) atbildēt uz jebkuriem lietotāju komentāriem. Ar šo Jūs apstiprināt, ka neviens no Vietnē publicētajiem komentāriem nepārkāps jebkuras trešās puses tiesības, ieskaitot autortiesības, preču zīmju, privātuma vai jebkuras citas personīgas vai īpašuma tiesības. Tāpat Jūs piekrītat, ka jebkuri Jūsu Vietnē iesniegtie komentāri nesaturēs apmelojošu vai citādi nelikumīgu, ķengājošu vai piedauzīgu materiālu. Jūs piekrītat, ka StarStyle var izmantot un/vai izpaust Jūsu demogrāfiskos datus un Vietnes lietojuma statistiku jebkādā veidā, ja vien netiek izpausta Jūsu identitāte. Piedaloties Vietnes loterijās, konkursos, reklāmas pasākumos un/vai pieprasot reklāmas informāciju vai jaunumus par produktiem, Jūs piekrītat, ka StarStyle var izmantot Jūsu iesniegto informāciju mārketinga un reklāmas nolūkos.
 
KOMUNIKĀCIJA STARP JUMS UN STARSTYLE
 
Jūs piekrītat, ka StarStyle var nosūtīt Jums elektroniskā pasta ziņojumus ar mērķi informēt Jūs par izmaiņām vai papildinājumiem Vietnē, par jebkuru no StarStyle produktiem un pakalpojumiem, vai citos līdzīga veida nolūkos pēc StarStyle ieskatiem.
 
KONKURSI/REKLĀMA
 
Uz jebkuriem Vietnē publicētajiem vai aprakstītajiem konkursiem vai reklāmas pasākumiem tiks attiecināts šādu pasākumu regulējošs noteikumu kopums, kas tiks publicēts Vietnē.
 
PRODUKTU INFORMĀCIJA
 
Vairums Vietnē demonstrēto StarStyle produktu ir pieejami StarStyle noliktavā un ir pieejams, kamēr attiecīgais produkts nav izpirkts. Dažos gadījumos, Vietnē piedāvātie produkti nebūs pieejami StarStyle noliktavā un to piegādes termiņš ir norādīts pie katra attiecīgā produkta. Vietnē cenas ir norādītas Eiro.
 
KRĀSAS/PREČU APRAKSTI
 
Mēs darām visu iespējamo, lai pēc iespējas precīzāk attēlos atspoguļotu Vietnē piedāvāto produktu krāsu. Tomēr, ņemot vērā, ka patiesās produkta krāsas ir atkarīgas no Jūsu monitora un attēla, tad mēs nevaram garantēt, ka Jūsu monitorā redzamā produkta krāsa atbildīs attiecīgā produkta patiesajai krāsai. Daļai no precēm, preču apraksti un virsraksti tiek sagatavoti automātiski un tie var būt kļūdainu vai neprecīzi. Precēm, kurām nav preču apraksti pirms to iegādes Jūs varat sazināties ar mums, lai saņemtu preces detalizētu aprakstu.
 
SKATIES UZ CITĀM TĪMEKĻA VIETNĒM UN PAKALPOJUMIEM
 
Attiecībā uz jebkuru Vietnē atrodamo saiti uz citu pakalpojumu vai resursu, kura saturs un pieejamība ir ārpus StarStyle kontroles, jebkādi jautājumi par šādu pakalpojumu vai resursu, vai arī jebkuru saiti uz tiem, ir jāadresē attiecīgo pakalpojumu sniedzējiem vai resursu turētājiem. 
 
ATTEIKŠANĀS NO TIESĪBĀM
 
VIETNE UN VISS VIETNES SATURS TIEK SNIEGTS „AS IS” VEIDĀ BEZ JEKBĀDA VEIDA GARANTIJĀM, TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM, IESKAITOT, BET NE TIKAI, ĪPAŠUMTIESĪBU GARANTIJAS VAI NETIEŠĀM PIEPRASĪTĪBAS GARANTIJĀM VAI PREČU PIEMĒROTĪBU ATTIECĪGAM NOLŪKAM. AR ŠO JŪS ATZĪSTAT, KA PERSONĪGI UZŅEMATIES VISU AR VIETNES LIETOŠANU SAISTĪBU RISKU UN UZŅEMATIES PILNU ATBILDĪBU PAR IZMAKSĀM, KAS SAISTĪTS AR JEBKURA APRĪKOJUMA REMONTU VAI APKOPI, KURU IZMANTOJAT, LAI IZMANTOTU MŪSU VIETNI, KĀ ARĪ TO, KA STARSTYLE NEBŪS ATBIDĪGS PAR JEBKĀDIEM AR ŠĪS VIETNES LIETOŠANU SAISTĪTAJIEM ZAUDĒJUMIEM.
 
ATTIEKŠANĀS NO TIESĪBAM SAISTĪBĀ AR NEPRECIZITĀTI
 
Laika gaitā StarStyle var būt pieejama informācija, kurā ieviesušās rakstītas kļūdas, neprecizitātes vai ir izlaista daļa satura attiecībā uz produktu aprakstu, izcenojumu un pieejamību. Ar šo mēs paturam tiesības izlabot jebkuras kļūdas, neprecizitātes vai izlaistu saturu, kā arī izmainīt vai atjaunināt informācija jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma (arī pēc pasūtījuma veikšanas). Ja neesat pilnībā apmierināts ar iegādāto StarStyle pirkumu Jūs to kopā ar preču atgriešanas veidlapu varat atgriezt StarStyle pa pastu vai ierodoties personīgi mūsu birojā. Sīkākai informācijai skatīt Mūsu atgriešanas politiku.
 
ATBRĪVOŠANA NO ATBILDĪBAS
 
Ar šo Jūs piekrītat aizsargāt, atbrīvot no atbildības un nenodarīt kaitējumu StarStyle saistībā ar jebkurām prasībām par kaitējumu, to maksām un izmaksām, ieskaitot juridiskā aizstāvja izmaksas, kuras radušās vietnes lietošanas rezultātā vai saistībā ar to.
 
SPĒKĀ ESAMĪBAS PĀRTRAUKŠANA
 
Šī Vienošanās ir spēkā esoša, ja vien un kamēr tās spēkā esamību neesat pārtraucis Jūs vai StarStyle. Jums ir tiesības šo Vienošanos pārtraukt jebkurā laikā. Arī StarStyle var šo Vienošanos pārtraukt jebkurā laikā un to darīt bez priekšēja paziņojumu, kā rezultātā, StarStyle var Jums liegt pieeju Vietnei, ja pēc StarStyle ieskatiem, Jūs esat pārkāpis Vienošanās ietvaros atrunātos noteikumus. Vienošanās pārtraukšanas gadījumā, neskatoties vai tā pārtraukta no Jūsu puses, vai no StarStyle puses, Jūs apņematies nekavējoties iznīcināt visus lejupielādētos vai jebkādā citā veidā no Vietnes iegūtos materiālus, jebkādas šādu materiālu kopijas, neskatoties uz vai šādas kopijas ir izveidotas saskaņā ar Vienošanās noteikumiem vai citādi. 
 

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI PAR SMS IZSŪTNI

 
SMS jaunumus var saņem sekojošie mobilo pakalpojumu operatori – LMT, Tele2 Latvia, ZetCOM un Bite Latvia. Ja Jūsu mobilais operators nav minēts, tad Jūs nesaņemsiet SMS jaunumus savā tālrunī.
 
 
PRIVĀTUMS
 
Mēs darām visu savu iespēju robežās, lai uzturētu Jūsu mums sniegtās informācijas drošumu un privātumu. Mēs nepārdosim vai neizpaudīsim Jūsu personīgo informāciju citiem reklāmas devējiem bez skaidras Jūsu piekrišanas. Tomēr, laika gaitā, ar Jūsu piekrišanu  mēs varam nosūtīt Jums reklāmu par jauniem produktiem, ierobežotiem piedāvājumiem vai padomiem. Jūs saņemsiet šādus piedāvājumus vai padomus, tikai ja pieteiksieties šādu pakalpojumu saņemšanai. Tāpat mēs varam lūgt Jūsu komentārus par to, kā uzlabot mūsu produktus vai pakalpojumus. Lai to veiktu, mēs drošā veidā nodosim Jūsu privāto informāciju mūsu aģentūrām, kuras šādus pakalpojumus sniegs mūsu vārdā. Jūs varat viegli apstādināt šāda veida komunikāciju jebkurā veidā, zvanot pa tālruni +371 25917990.
 
Ja rodas kādi jautājumi un/vai neskaidrības lūdzu sazinieties ar mums.

Sazinieties ar mums pa tālruni +371 25917990, e-pasts: info@starstyle.lv

↑Spied te, lai atgrieztos UZ Augšu                                                                                                                          Spied te, lai ietu UZ StarStyle»

ĀTRA BEZMAKSAS PIEGĀDE VISĀ LATVIJĀ PIRKUMIEM VIRS 35 EIRO!
 
Tev ir jautājums?
Raksti mums!
Kontakti
+371 25917990
Bezmaksas piegāde visā Latvijā!
KLIENTU SERVISS
INFORMĀCIJA
AKCIJAS
ONLINE
Blogs
Draugiem
Facebook
Twitter
Google+
Saņem jaunumus E-pastā!
Saņem jaunumus savā mobilajā!
Aploksne Pieteikties jaunumiem!

Atsauksmes
apamksas un piegade veidi

*StarStyle ®, Reģistrēta preču zīme ©2008-2018.SIA DIABELLA, Reģ. Nr.:40103945948. Avotu iela 18, Rīga, LV-1011, Latvija, Mob. tel.: +371 25917990.


0.0476